Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği kapsamında ÇED yeterlik Belgesine sahiptir.

ÇED Raporunu sadece yeterlik belgesine sahip şirketler hazırlayabilmektedir.

Şirketimizde ki çalışmalar;

Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Harita Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Orman Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Şehir plancısı, Sosyolog, Kimyager, vb. farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ekip tarafından yürütülmekte olup,  ayrıca yatırımın tipine bağlı olarak Üniversitelerdeki Akademisyenlerle de ortak çalışılmaktadır.

ÇED Raporu Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar vermeden, çevresel değerleri ekonomik politikalara karşı korumayı amaçlar. Planlanan bir faaliyetin potansiyel olumsuz çevresel etkilerini önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak için tasarlanmıştır.

ÇED Belgesi / ÇED Raporu Türleri Nelerdir?

Yönetmeliğe tabi projeler, bakanlık ve il müdürlükleri tarafından kapasite bilgileri ve faaliyet türlerine göre 3 Farklı Kapsamda değerlendirilebilir.

 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı / Raporu
 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir
 • ÇED Kapsam Dışı Belgesi / Raporu şeklindedir.

Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla olan süreç yakından takip edilerek, ÇED süreci titizlikle ve özenle yürütülmektedir.

ÇED Yönetmeliği kapsamındaki projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı veya “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadan faaliyete başlanamaz. Bu tür projeler için hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilmez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için proje bedelinin %2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca, olumlu karar alınıncaya kadar faaliyetler süresiz olarak durdurulur.

Hizmetlerimiz

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
 • ÇED İzleme ve Danışmanlığı
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Hidrojelojik Etüt Raporu
 • Jeoteknik Etüt Raporu
 • Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi ve Tespiti
 • ÇED Muafiyeti / ÇED Kapsamdışı
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Toprak Koruma Projesi
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED)
 • Mansap Su Hakları Planlama Raporu
 • Sosyal Etki Analizi ve Değerlendirmesi
 • Sağlık Etki Değerlendirmesi
 • Mevcut Sosyal Durum Analizi
 • Paydaş Katılım Planları
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planları
 • Dünya Bankası Çevresel Projeleri