ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Mare Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar. Bu hizmet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.

“Çevre  İzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri kapsamında hizmet verilen işletmeler için alınması gereken çevre izni veya çevre izin ve lisansı süreci, uzman kadromuz tarafından titizlikle takip edilerek sonuçlandırılır. Çevre izin ve lisansı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan; başvuruların ve değerlendirmelerin çevrimiçi olarak tek bir noktadan yapılması amaçlanarak hazırlanan “Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi” kapsamında yürütülür.

İşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar çevre mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları izin ve lisansları Mare Çevre’nin tesislere atayacağı “Çevre Görevlisi” ile söz konusu sistem üzerinden başvurularak yönetilir.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisanslarının alınması ve bu aşamada gerekli olan İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Valilik Tespit Raporu gibi belgelerin alınması, işletmenin faaliyetinin Yönetmelikte yer almaması durumunda “Kapsam Dışı” yazısının çıkarılması hizmetlerimiz arasındadır.

Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

Mare Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar.

Bu hizmet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.

Mare Çevre, birden farklı sektördeki 100’den fazla işletmeye aktif olarak çevre danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Çevre izin ve lisans ve Danışmanlık hizmetleri verdiğimiz işletmelerin, çevre mevzuatlarıyla alakalı sorunları çözülmekte ve mevzuatsal açıdan yapılması gereken başvurular ve gereken izinler alınmakta ve süreç takip edilmektedir.

Referanslarımız

 • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen deneyimli çevre görevlilerini ve çevre mühendislerini bünyesinde barındırır,
 • Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında gerekli izinleri alır,
 • İlgili yönetmelikte belirlenen konularla ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliğe sahip olup çevre lisansı alma hizmetleri sunar.
 • Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek,
 • İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yapmak,
 • Mevsimlik çalışan işletmelere, çevre yönetimi hizmeti verilmesi durumunda, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu hazırlamak ve işletme çalışanlarına ve sorumlularına çevresel konularda eğitim vermek,
 • İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakanlıkça belirlenerek ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,
 • İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin sonucu aylık faaliyet raporuna yazmak,
 • İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
 • Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,
 • Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak,
 • Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, verilen hizmet kapsamında yapılan işlemlerdendir.