2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Atıkların Kara yolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

"ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/3)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/23)

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zaralı Maddelerle Kirlenmesinde İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

Mekanik Ayırma,Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Kota Dağtımı Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/15)

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

Sulak Alanlar Tebliği No:6

Sulak Alanlar Tebliği No:5

Sulak Alanlar Tebliği No:4

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (Türkak:2020/1)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği