Mevzuat

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Ber. Tes. Tarif. Belir. Usul İliş. Yön.

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlarıyla Mücadele Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamur. Toprakta Kullan. Dair Yön.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gerek. Tedb. İlişkin Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlandırılması Hakkında Yönetmelik

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Kum, Çakıl, ve Benzeri Maddelerin Alınması,İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

Maden Atıkları Yönetmeliği

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözl. Uyg. Dair Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Demir Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Mad. Su ve Çev. Neden Olduğu Kir. Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kir. Kon. ve Noktasal Kay. Kir. Sah. Dair Yönetmelik

Yüzme Suyunun Kalitesine Dair Yönetmek

Zararlı Maddeler Karışımlara ilişkinGüvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik