Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?
14/03/2024
Çevre Danışmanlık Firmaları
22/03/2024
Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?
14/03/2024
Çevre Danışmanlık Firmaları
22/03/2024

Çed Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

ÇED Raporu Nedir? / ÇED Raporunu Kim Hazırlar? / Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu) / ÇED Raporu Nasıl Alınır?

ÇED Raporu Nedir? Çed Raporu Nasıl Alınır? Çed Raporunu Kim Hazırlar? Çed Raporu örneği, ÇED raporu Hazırlayan firmalar, ÇED Firmaları, Çed başvurusu, ÇED raporu alan firmalar, ÇED Raporu veren firmalar gibi sorular oldukça sık sorulmaktadır.

MARE ÇEVRE olarak ÇED Yeterlik Belgemiz ile ÇED RAPORLARINI uzman ve deneyimli kadromuz ile çed raporu hazırlıyoruz.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır. Bu yazıda siz değerli sayfa ziyaretçilerimiz ve yatırımcılara detaylı bilgiler vereceğiz.

MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği kapsamında "ÇED Yeterlik Belgesine" sahiptir.

MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği kapsamında “ÇED Yeterlik Belgesine” sahiptir.

ÇED Raporu Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar vermeden, çevresel değerleri ekonomik politikalara karşı korumayı amaçlar. Planlanan bir faaliyetin potansiyel olumsuz çevresel etkilerini önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak için tasarlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARE ÇEVRE olarak, uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize kaliteli hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz diğer mühendislik, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizi incelemek için tıklayınız.

MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği Kapsamında ÇED yeterlik Belgesine sahiptir. ÇED Raporunu sadece ÇED Yeterlik Belgesine sahip şirketler hazırlayabilmektedir.
 
Jeoloji Mühendisi, Harita Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Orman Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Şehir Plancısı, Sosyolog, Kimyager ve diğer çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yatırımın niteliğine göre, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle de iş birliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlıklar, İl Müdürlükleri ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde olan şirketimiz, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini büyük bir titizlik ve özenle yönetmekte, bu süreçleri başarıyla tamamlamaktadır.

ÇED Belgesi / ÇED Raporu Türleri Nelerdir?

Yönetmelik çerçevesinde, projeler bakanlık ve il müdürlükleri tarafından kapasite ve faaliyet türleri dikkate alınarak üç farklı kategori altında değerlendirilmektedir
 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı / Raporu
 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir
 • ÇED Kapsam Dışı Belgesi / Raporu şeklindedir.
ÇED Yönetmeliği altında yürütülen projelerin yasal faaliyetlere başlayabilmesi için; “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı veya “ÇED Kapsamı Dışı” kararı alınması zorunludur. Bu kararlardan herhangi birine sahip olmayan projeler için hiçbir şekilde teşvik, onay, izin veya yapı ve kullanım ruhsatı verilmez. Bu yönetmelik gerekliliklerine uyulmadan başlatılan projelere, proje maliyetinin %2’si oranında cezai yaptırım uygulanır ve olumlu bir karar alınana kadar projenin faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

Referanslarımız

Türkiye’nin en kapsamlı iş deneyimine sahip Çevre Şirketlerinden biri olan MARE ÇEVRE; biriktirdiği bilgi birikimi ve sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile birlikte gelen sektörel bilinirliği ile oldukça değerli bir konumdadır.
 
Hizmetlerimiz
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED/EK-1)
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇSED)
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD/EK-2)
 • Sağlık Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Sosyal Etki Analizi ve Değerlendirmesi Raporu
 • ÇED İzleme ve Proje İlerleme Raporu
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Hidrojelojik Etüt Raporu
 • Jeolojik (Jeoteknik) Etüt Raporu
 • ÇED Muafiyeti / ÇED Kapsamdışı Projesi Hazırlığı ve Yönetimi
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planı
 • Flora ve Fauna Etüt Çalışmaları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporları
 • Biyoçeşitlilik Raporları
 • Ornitoloji Raporu
 • Peyzaj Onarım Planları
 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporları
 • Sulak Alan Yönetim Planları
 • Toprak Koruma Projesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu / ÇED Nedir?

Her bir proje kapsamında tamamlanması öngörülen faaliyetlerin çevreye potansiyel olarak verebileceği zararların detaylı bir şekilde hesaplanması ve bu zararların önlenmesi veya en aza indirgenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin sistematik bir biçimde belirlenmesi süreci, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç sonucunda hazırlanan ve değerlendirmeleri içeren belgeler, ÇED raporları olarak tanımlanmaktadır.

Çevresel etki değerlendirme süreci, çevrenin korunmasına yönelik kritik bir öneme sahiptir ve projelerin çevre üzerindeki olası negatif etkilerinin önlenmesi, minimize edilmesi veya yönetilmesi amacıyla profesyonel bir yaklaşımla yürütülmesi gereken zorunlu bir faaliyettir. Bu faaliyetler, 1993 yılından bu yana yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup, projelerin ekonomik verimliliğine zarar vermeden sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi esastır.

ÇED süreci, yatırımcıların katılımıyla, yasal mevzuata tam uyum sağlanarak ve projenin çevresel sürdürülebilirliğini maksimize etme amacı güderek yürütülmelidir. Bu değerlendirme süreci, aynı zamanda proje sahipleri ile yakın istişare içerisinde gerçekleştirilmeli ve çevresel etkilerin yönetimi konusunda kapsamlı bir planlama yapılmalıdır.

Çed Raporu Nasıl Hazırlanır? / ÇED Raporunu Kim Hazırlar?

ÇED Raporu Nasıl hazırlanır, ÇED Raporunu Kim Hazırlar soruları internette oldukça sık aratılmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları hazırlama konusundaki uzmanlığı ve yetkinliği büyük bir öneme sahiptir. ÇED hazırlık süreci, yönetmeliklere uygun bir şekilde, adım adım titizlikle yürütülmelidir. Sürecin ilk adımı olarak, hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilir. Rapor, hem basılı bir kopya olarak hem de dijital bir format olan CD üzerinde sunulmalıdır.

Bakanlık, önceden belirlenmiş özel bir formata göre hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporunun uygunluğunu detaylı bir şekilde incelemektedir. Raporda belirlenen kriterlere uygunluk sağlanması durumunda, ilgili projenin uygulanacağı bölgenin valiliğine ilerletilir. Eğer raporun içeriği uygun bulunmazsa, geri dönüş yapılır ve rapor hazırlayan raportöre iade edilir. Raporun uygun bulunması halinde, proje sorumluları İnceleme ve Değerlendirme Komitesi (İDK) toplantılarına davet edilir.

İDK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda nihai ÇED raporu revize edilir ve Bakanlığa yeniden sunulur. Bu aşamada, raporda yer alan olası hataların düzeltilmesi sağlanır ve ÇED raporunun olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesi kesinleşir. Nihai ÇED raporunun olumlu bir sonuçlanması ile proje, yasal ve çevresel gerekliliklerin tamamı göz önünde bulundurularak başlatılır. Bu kapsamlı süreç, çevresel sürdürülebilirlik ve yönetmeliklere uygunluk açısından kritik bir öneme sahiptir ve ÇED raporu hazırlayan firmalar’ın uzmanlık, dikkat ve profesyonellik gerektiren bir görevi ifade eder.

Çed Raporu Nasıl Alınır? / Çed Raporu Kimden Alınır?

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun elde edilmesi, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi öncesinde yasal bir zorunluluktur. Bu raporu alabilmek için öncelikle bir dilekçe doldurulması gerekmektedir. Raporun alınması sürecinde, projenin özetinin yanı sıra iş akış şeması, imar durumu, aplikasyon krokisi, mülkiyet belgeleri, ilgili kurumlardan alınan görüş yazıları, çevre düzeni planı, vaziyet planı, topografik harita, Google Earth üzerinden alınmış güncel harita görüntüleri, kapasite raporu, yapı ruhsatı, imza sirküleri, taahhütname ve vergi numarası gibi belgeler talep edilmektedir.

Projenin özelliklerine bağlı olarak, ek belge ve bilgiler de istenebilmektedir. ÇED raporunun temini, EK-1 listesinde yer alan projeler için mutlak bir gerekliliktir. Eğer proje EK-2 listesine dahilse, bu durumda bir tanıtım dosyasının sunulması talep edilir. Hazırlanacak olan belgeler, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde çevre danışmanlık firmaları tarafından düzenlenmelidir. ÇED sürecinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve olası hataların en aza indirilmesi açısından, çevre danışmanlık firmaları ile iş birliği yapmak büyük bir önem taşımaktadır.

ÇED Raporunu Kim Hazırlar?

ÇED Raporlarının hazırlanması sürecinde faaliyet gösteren şirketlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ve yeterliliklerini belgeleyen Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar, ÇED başvuru dosyalarını, detaylı ÇED raporlarını ve Proje Tanıtım Dosyalarını yasal olarak hazırlama yetkisine kavuşurlar.

Bu süreç, çevresel etkilerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak projelerin çevre üzerindeki olası negatif etkilerinin önlenmesine veya en aza indirilmesine olanak tanır. MARE ÇEVRE olarak, bakanlıktan almış olduğumuz Yeterlilik Belgesi sayesinde, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmekteyiz.

Bu yetki ile birlikte, şirketimizin uzman ve yetkin kadrosu tarafından, her bir proje için özel olarak hazırlanan ÇED raporları, başvuru dosyaları ve proje tanıtım dosyalarını yüksek standartlarda ve mevzuata uygun olarak sunmaktayız. Bu çalışmalar, projelerin çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde ilerlemesini sağlamakta, aynı zamanda çevresel risklerin ve etkilerin proaktif bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır. Firmamız, sektördeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi ile çevresel etki değerlendirmelerinin her aşamasında müşterilerine rehberlik etmektedir.

ÇED Raporu Örneği

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğunda, projenin kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde, projenin tanımı ve amacı, tercih edilen lokasyonun coğrafi konumu, proje alanı ve etki çevresinin mevcut çevresel karakteristikleri, projenin çevresel üzerindeki potansiyel etkileri, alınması gereken çevresel koruma önlemleri, halkın sürece katılımı, projenin özetlenmesi, ilgili şekil, grafik ve fotoğrafların sunumu dikkatle incelenir. Yapılan değerlendirmelerin temelinde çevreyi koruma amacı yatar. Projenin çevresel üzerindeki olası çok sayıdaki etkileri, projenin başlamasının engellenmesine yol açabilir.

ÇED çalışmaları, projenin sahibi Bakanlıklar dahil olmak üzere, olası risklerin nasıl ele alınacağı ve minimize edileceği konusunda yoğun bir odaklanma gerektirir. Projenin köprü, maden sahası, fabrika veya benzeri bir yapı olması halinde, heyelan riskleri, doğal dengenin bozulması, su kaynaklarının tükenmesi, orman alanlarına verilecek zarar gibi çeşitli çevresel riskler ve etkiler detaylı olarak değerlendirilir. Özellikle, proje devlete veya topluma büyük bir yatırımı temsil ediyorsa, raporlama süreci objektif bir yaklaşımla gerçekleştirilir ve elde edilen bulgular ilgili Bakanlıklar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletir.

ÇED raporu örnekleri ve daha fazla bilgi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan EÇED platformu üzerinden erişilebilir. Projelerinizle ilgili detaylı bilgi almak ve teklif talepleriniz için şirketimizle doğrudan iletişime geçmenizi öneririz. Uzman kadromuz, projenizin tüm çevresel etki değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır bulunmakta ve sizlere özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. ÇED raporu hazırlama sürecinde, çevresel sürdürülebilirlik ve yasal uygunluk konularında en yüksek standartlarda hizmet vermek amacıyla, sektördeki geniş deneyimimiz ve uzmanlığımızı sunmaktayız.

Soru ve Cevaplar

ÇED Raporu Nedir?

Cevap: ÇED Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme), belirli bir projenin, planın veya programın çevreye olan etkilerini sistemli bir şekilde değerlendirme ve analiz etme sürecinin sonucunda hazırlanan resmi ve kapsamlı bir belgedir. Bu süreç, projenin uygulanmasının çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini belirlemeyi, bu etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için gereken tedbirleri ortaya koymayı ve projeyle ilgili tüm çevresel meselelerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini amaçlar.

ÇED raporu, projenin çevresel etkilerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde, ilgili tüm tarafların, özellikle kamuoyunun ve karar vericilerin bilgilendirilmesi için temel bir araçtır. Rapor, çevre üzerindeki olası etkilerin yanı sıra, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için önerilen mitigasyon ve yönetim stratejilerini, izleme ve takip planlarını, acil durum müdahale planlarını ve projenin çevresel risklerini kapsar.

Bu, projenin çevresel etkilerinin tam olarak anlaşılması ve yönetilmesi için gerekli olan detaylı bir analiz ve planlama çalışmasını ifade eder. ÇED raporunun hazırlanması süreci, projenin çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma konusunda karar vericilere yol gösterir. Aynı zamanda, çevresel yönlerin projenin tüm aşamalarında dikkate alınmasını sağlayarak, çevresel bilincin ve sorumluluğun artırılmasına katkıda bulunur. Bu süreç, ilgili yasal ve düzenleyici çerçevelere uygun olarak yürütülmeli ve çevresel etki değerlendirmesi sonuçları, ilgili tüm taraflarla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

Hangi Projeler ÇED Raporu İster? / ÇED Raporu Projeleri

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu ihtiyacı, özellikle çevresel açıdan önemli etkilere sahip olabilecek projeler için zorunlu bir süreçtir. Bu raporun gerekliliği, projenin doğası, büyüklüğü ve potansiyel olarak çevreye verebileceği etkiler göz önünde bulundurularak belirlenir. Genellikle, ancak sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki türde projeler ÇED raporu talep eder:

 1. Büyük Çaplı Sanayi Tesisleri: Kimyasal üretim tesisleri, çelik üretim tesisleri, rafineriler ve diğer büyük ölçekli imalat tesisleri gibi sanayi kuruluşları, çevresel etkileri nedeniyle ÇED raporu gerektiren projeler arasında yer alır. Bu tesislerin faaliyetleri sırasında hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlara yol açabilecek emisyonlar ve atıklar ortaya çıkabilir.
 2. Enerji Üretim Tesisleri: Hidroelektrik santralleri, termik santraller, rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi santralleri gibi enerji üretim tesisleri, geniş çaplı çevresel etkilere sahip olabilirler. Bu etkiler, habitat kaybı, su kullanımı, hava kirliliği ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri içerebilir.
 3. Altyapı Projeleri: Köprüler, otoyollar, demiryolları ve havalimanları gibi büyük altyapı projeleri, genellikle geniş bir coğrafi alanı etkileyebilir ve dolayısıyla ÇED raporu gerektirir. Bu projelerin çevresel etkileri, ekosistemlerin bozulması, habitat parçalanması ve görsel etkiler gibi çeşitli boyutlarda olabilir.
 4. Madencilik Faaliyetleri: Açık ocak madenciliği, yer altı madenciliği ve deniz tabanı madenciliği gibi madencilik faaliyetleri, çevre üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Bu etkiler arasında su kaynaklarının kirlenmesi, toprak erozyonu, habitat kaybı ve çevresel bozulma bulunur.
 5. Tarımsal Projeler ve Su Kaynakları Kullanımı: Büyük ölçekli tarım projeleri, sulama sistemleri ve su kaynaklarının yönetimi gibi faaliyetler de çevresel etkileri nedeniyle ÇED raporu gerektirebilir. Bu tür projeler, su kullanımı, tarım ilaçları ve gübrelerin çevreye etkileri gibi konuları içerir.

ÇED raporu, bu tür projelerin çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, olumsuz etkilerin azaltılması veya önlenmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kritik bir öneme sahiptir. Projelerin planlama ve uygulama aşamalarında çevresel faktörlerin dikkate alınması, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli bir role sahiptir.

ÇED Olumlu ve Olumsuz Ne Anlama Gelir?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci, projelerin çevreye potansiyel etkilerini önceden belirlemek, değerlendirmek ve bu etkileri azaltmak veya önlemek amacıyla yürütülen bir süreçtir. Bu sürecin sonunda, ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı verilebilir. Her iki kararın anlamı ve projenin devamı üzerindeki etkileri şöyledir.

 • ÇED Olumlu Kararı: ÇED Olumlu kararı, projenin çevresel etkilerinin detaylı bir şekilde incelendiği ve bu etkilerin yönetilebilir olduğu sonucuna varıldığını gösterir. Bu karar, projenin uygulanabileceğine ve çevresel açıdan kabul edilebilir olduğuna dair bir onaydır. Ancak, bu karar projenin çevre üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı anlamına gelmez. Aksine, projenin çevresel etkilerinin belirlenen önlemlerle minimize edilebileceği veya yönetilebileceği anlamına gelir. ÇED Olumlu kararı alan projeler için, raporda belirtilen çevresel yönetim planları, izleme ve kontrol mekanizmaları, alınacak önlemler gibi hususların titizlikle uygulanması gerekmektedir.
 • ÇED Olumsuz Kararı: ÇED Olumsuz kararı, projenin potansiyel çevresel etkilerinin büyük ve yönetilemez olduğunu, dolayısıyla projenin çevresel sürdürülebilirlik açısından uygunsuz olduğunu ifade eder. Bu karar, incelenen proje için çevresel risklerin ve olumsuz etkilerin, önerilen önlemlerle bile azaltılamayacağı veya yönetilemeyeceği sonucuna varıldığında verilir. ÇED Olumsuz kararı, projenin mevcut formuyla uygulanmaması gerektiğini belirtir. Bu durum, proje sahiplerine projelerini çevresel etkiler açısından yeniden değerlendirmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için bir fırsat sunar.

Her iki karar da, ÇED sürecinin objektif, bilimsel ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının sonucudur. ÇED Olumlu veya Olumsuz kararının verilmesi, projenin çevresel açıdan değerlendirilmesi sürecinde elde edilen bulgular, analizler ve değerlendirmeler ışığında gerçekleşir.

ÇED Süreci Nasıl İşler? / ÇED Süreci Nasıl İlerler?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci, belirli bir projenin çevre üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve bu etkileri azaltmak veya önlemek için tasarlanmış kapsamlı ve çok aşamalı bir süreçtir. ÇED sürecinin amacı, projelerin çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak planlanması ve uygulanmasıdır. Bu süreç, aşağıdaki temel adımları içerir

 • ÇED Başvurusu: Süreç, proje sahibi tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir ÇED başvurusu yapılmasıyla başlar. Bu başvuru, projenin genel bir özeti, projenin konumu, boyutu ve türü gibi temel bilgileri içerir.
 • Ön Değerlendirme Aşaması: Başvuru alındıktan sonra, bakanlık tarafından projenin ÇED sürecine tabi olup olmadığına karar verilir. Projenin çevresel etkilerinin büyüklüğüne ve niteliğine bağlı olarak, ya doğrudan bir ÇED raporu hazırlanması talep edilir ya da proje için ÇED gerekliliğinin olmadığına karar verilir.
 • Halkın Katılımı: ÇED süreci, halkın ve ilgili paydaşların projeye ilişkin görüş ve endişelerini ifade etmeleri için fırsatlar sunar. Bu aşama, genellikle halkın katılım toplantıları şeklinde gerçekleşir ve sürecin şeffaflığı ile katılımcılığını sağlar.
 • ÇED Raporunun Hazırlanması: Proje sahibi veya yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firması tarafından, scoping toplantısında belirlenen konular doğrultusunda detaylı bir ÇED raporu hazırlanır. Rapor, projenin çevresel etkilerini, alınması gereken önlemleri ve etki azaltma stratejilerini içerir.
 • ÇED Raporunun Değerlendirilmesi: Hazırlanan ÇED raporu, ilgili bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu aşama, raporun yeterliliği, kapsamı ve içeriğinin detaylı bir incelemesini içerir.
 • ÇED Kararının Verilmesi: Değerlendirme sürecinin sonunda, bakanlık tarafından ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı verilir. ÇED Olumlu kararı, projenin çevresel etkilerinin yönetilebilir olduğu ve projenin uygulanabileceği anlamına gelirken, ÇED Olumsuz kararı projenin çevresel etkilerinin kabul edilemez olduğunu ve uygulanmaması gerektiğini ifade eder.
 • ÇED İzleme ve Proje İlerleme Raporu: ÇED Olumlu kararı alan projeler için, projenin uygulanması sürecinde çevresel etkilerin izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu aşama, alınan önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekirse ek önlemlerin alınmasını içerir.

ÇED süreci, projelerin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, çevresel risklerin azaltılmasını, çevresel bilincin artırılmasını ve toplumun projeler üzerinde söz sahibi olmasını sağlar.

Halkın Katılımı Nasıl Sağlanır?

Cevap:Halkın katılımı, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinin temel bir unsuru olup, projenin çevresel etkilerinin anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesinde kritik bir role sahiptir. Halkın katılımı süreci, projeden etkilenebilecek bölgedeki halkın, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların projeye ilişkin görüş ve endişelerini ifade etmelerine olanak tanır.

Bu sürecin amacı, projenin çevresel ve sosyal etkilerinin tam olarak anlaşılmasını sağlamak ve karar verme sürecine toplumun katılımını güçlendirmektir. Halkın katılımını sağlama yöntemleri arasında şunlar yer alır:

 • Bilgilendirme Toplantıları: Projeden etkilenebilecek bölge halkına ve diğer ilgili taraflara projenin ayrıntıları, potansiyel çevresel etkileri ve alınması planlanan önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla toplantılar düzenlenir. Bu toplantılar, katılımcıların sorularını sormaları ve görüşlerini ifade etmeleri için bir platform sunar.
 • Duyurular ve Kamuoyu Bilgilendirme: Proje ve ÇED süreci hakkında halkı bilgilendirmek için yerel gazetelerde, resmi web sitelerinde duyurular yapılır ve sosyal medya kanalları kullanılır. Ayrıca, projenin etkilenebileceği bölgeye yakın alanlarda bilgilendirme panoları kurulabilir.
 • Halkın Görüşlerinin Alınması: Halkın projeye ilişkin görüş ve endişelerini yazılı olarak ifade etmeleri için mekanizmalar oluşturulur. Bu, e-posta, posta yoluyla veya çevrimiçi anketler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
 • Çalıştaylar ve Odak Grup Toplantıları: Projeden etkilenecek halkın ve paydaşların daha detaylı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak için çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlenebilir. Bu toplantılar, belirli konular üzerinde derinlemesine tartışmalar yapılmasına ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak tanır.
 • Halkın Katılımını Sağlama Stratejilerinin Geliştirilmesi: Projeye ve bölgeye özgü koşulları göz önünde bulundurarak, halkın katılımını en üst düzeye çıkarmak için özel stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler, kültürel hassasiyetler, dil engelleri ve erişim zorlukları gibi faktörleri dikkate alır.
 • Geri Bildirim ve Takip: Halkın görüşlerinin, endişelerinin ve önerilerinin ÇED raporu ve proje planlama sürecine entegre edilmesi sağlanır. Halkın katılım sürecinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için düzenli takip ve değerlendirme yapılır.

Halkın katılımı süreci, projenin çevresel ve sosyal kabul edilebilirliğinin artırılmasına, olası çatışmaların önlenmesine ve projenin daha sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunur.

ÇED Raporu Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir? / ÇED Raporu Hazırlayan Firmalar

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu hazırlanırken, projenin çevreye olan potansiyel etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve bu etkileri yönetmek için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bir dizi önemli faktör dikkate alınır. Bu süreç, projenin çevresel sürdürülebilirlik açısından uygulanabilirliğini değerlendirirken, çevresel riskleri minimize etmeyi ve çevre koruma standartlarını karşılamayı hedefler. ÇED raporu hazırlanırken özellikle dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardır; Projenin Çevresel Etkileri

 • Doğal Kaynakların Kullanımı: Su, toprak, hava ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların projenin uygulanması sırasında nasıl etkileneceği.
 • Atık Yönetimi: Katı atıklar, tehlikeli maddeler, atık sular ve emisyonlar dahil olmak üzere atık üretimi ve bu atıkların yönetimi.
 • Gürültü: Projenin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri ve bu gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri.
 • Hava Kalitesi: Projenin hava kirliliği yönünden etkileri, özellikle toz ve emisyonlar gibi hava kirleticilerinin salınımı.
 • Su Kalitesi: Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının kalitesi üzerindeki etkiler, su kirliliği ve erozyon riskleri.
 • Ekosistemler ve Biyolojik Çeşitlilik: Habitat kaybı, türler üzerindeki etkiler ve ekosistemlerin bütünlüğünün korunması.

Sosyo-Ekonomik Etkiler

 • Topluluk ve Yerel Halk Üzerindeki Etkiler: Projenin yerel halkın yaşam kalitesi, istihdam, ekonomik faydalar ve sosyal yapı üzerindeki etkileri.
 • Kültürel Miras: Arkeolojik siteler, tarihi yapılar ve kültürel değerler üzerindeki potansiyel etkiler.

Sağlık ve Güvenlik

 • İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler: Hava ve su kirliliği, gürültü ve tehlikeli maddelerin kullanımı gibi faktörlerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri.
 • Acil Durum Planları: Kaza, doğal afet veya tehlikeli madde salınımları gibi acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale planları.

Alınacak Önlemler

 • Mitigasyon ve Yönetim Stratejileri: Çevresel etkileri azaltmak veya önlemek için alınacak önlemler, izleme ve takip planları.

Yasal ve Düzenleyici Uygunluk

 • Yasalara ve Standartlara Uygunluk: Yerel, ulusal ve uluslararası çevre yasaları, düzenlemeleri ve standartlara uygunluk.

ÇED raporu, bu faktörlerin her birini detaylı bir şekilde ele almalı, potansiyel etkileri ve alınacak önlemleri bilimsel veriler ve analizlerle desteklemelidir.

ÇED Raporu Onaylanırsa Ne Olur?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun onaylanması, projenin çevreye olan etkilerinin uygun şekilde değerlendirildiği ve projenin çevresel yönetim ve koruma standartlarına uygun olduğu anlamına gelir. Bu onay, projenin çevresel uyumluluğunun resmi bir teyidi olarak işlev görür ve birkaç önemli adıma yol açar:

 • Çevresel Önlemlerin Uygulanması: Onaylanan ÇED raporunda önerilen çevresel koruma önlemleri ve mitigasyon stratejileri, proje sahibi tarafından hayata geçirilmeye başlar. Bu önlemler, projenin çevresel etkilerini azaltmayı, yönetmeyi veya tamamen önlemeyi amaçlar. Önlemler arasında atık yönetimi planları, emisyon kontrolleri, su koruma stratejileri ve biyolojik çeşitlilik koruma tedbirleri yer alabilir.
 • Projenin Uygulanması: ÇED raporunun onaylanmasıyla birlikte, proje sahibi projeyi uygulamaya başlayabilir. Bu, inşaat ve operasyonel faaliyetlerin başlatılması, gerekli izinlerin alınması ve projenin planlandığı gibi ilerlemesi anlamına gelir.
 • İzleme ve Denetim: Onaylanan ÇED raporu, aynı zamanda projenin çevresel etkilerinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. Bu süreç, projenin çevresel performansını gözlemlemeyi, olası sapmaları belirlemeyi ve gerekirse ek önlemler almayı içerir. İlgili çevre ve şehircilik bakanlıkları ve diğer denetim kurumları, projenin çevresel şartlara ve onaylanan raporun koşullarına uygunluğunu periyodik olarak denetler.
 • Halkın ve Paydaşların Bilgilendirilmesi: Projeyi etkileyen ve ilgilenen tüm tarafların, projenin ilerleme durumu ve çevresel etkileri hakkında bilgilendirilmesi süreç boyunca devam eder. Bu, şeffaflık ilkesine uygun olarak, halkın ve ilgili paydaşların sürekli bilgilendirilmesini ve projeye olan güvenlerinin artırılmasını sağlar.

ÇED raporunun onaylanması, projenin çevreyle uyumlu bir şekilde ilerlemesi için gereken yasal ve düzenleyici bir zemin sağlar. Bu onay aynı zamanda, projenin çevresel sürdürülebilirlik yönünden taşıdığı sorumluluğun bir göstergesi olarak kabul edilir.

ÇED Raporu Reddedilirse Ne Olur?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun reddedilmesi, projenin mevcut haliyle çevreye olan etkilerinin yönetilemez veya kabul edilemez düzeyde olduğunu gösterir. Bu durum, proje sahibine projenin çevresel uygunluk açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret eder. Raporun reddedilmesinin ardından izlenebilecek adımlar şunlardır:

 • Değerlendirme ve Revizyon: Proje sahibi, ÇED raporunun reddedilme nedenlerini detaylı bir şekilde incelemeli ve bu nedenleri ele almak üzere projeyi revize etmelidir. Bu revizyon süreci, çevresel etkileri azaltacak veya yönetecek yeni stratejilerin ve önlemlerin belirlenmesini, proje tasarımının değiştirilmesini veya projenin kapsamının yeniden düzenlenmesini içerebilir.
 • Yeniden Başvuru: Revize edilmiş proje ve ÇED raporu, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden ÇED sürecine tabi tutulur. Bu, yeniden bir ön değerlendirme, kapsam belirleme toplantıları ve halkın katılımı süreçlerinin gerçekleştirilmesini gerektirebilir. Yenilenen ÇED raporu, ilgili çevre ve şehircilik bakanlığına sunulur ve yeniden değerlendirme için incelenir.
 • Alternatif Çözümlerin Araştırılması: Bazı durumlarda, projenin çevresel etkilerini yeterince azaltmak veya yönetmek mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda, proje sahibi projenin alternatif lokasyonlarını, teknolojilerini veya tasarımlarını değerlendirebilir. Alternatif çözümler, projenin çevresel uyumluluğunu artırabilir ve yeniden değerlendirme sürecinde olumlu bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir.
 • İptal veya Yeniden Planlama: Eğer projeyi revize etmek veya alternatif çözümler bulmak mümkün değilse veya bu çözümler de çevresel uygunluk açısından yetersiz kalırsa, proje sahibi projeyi iptal etmeyi veya temelinden yeniden planlamayı düşünebilir. Bu, projenin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olmadığı anlamına gelir ve projenin baştan aşağı yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

ÇED raporunun reddedilmesi, proje sahipleri için zorlu bir durum olsa da, bu süreç çevresel korumanın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından önemlidir. Reddedilme, proje sahiplerine projelerini çevresel açıdan daha sorumlu bir şekilde düzenleme fırsatı sunar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına katkıda bulunur.

ÇED Raporu Sürecinde İlgili Kurumlar Kimlerdir?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci, bir projenin çevresel uygunluğunu değerlendirmek için kapsamlı bir süreçtir ve bu süreç, çeşitli ilgili kurumların katılımını gerektirir. Bu kurumlar, projenin çevresel etkilerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, uygun yönetim ve mitigasyon stratejilerinin belirlenmesi ve projenin yasal çerçevelere uygun olarak ilerlemesini sağlamak için birlikte çalışır. ÇED sürecinde yer alan başlıca ilgili kurumlar şunlardır:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: ÇED sürecinin merkezi otoritesi olarak, projenin ÇED başvurusunu değerlendirir, ÇED raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesini koordine eder ve nihai ÇED kararını verir. Ayrıca, projenin çevresel etkilerini azaltmak veya yönetmek için alınacak önlemlerin uygulanmasını denetler.
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri: Projenin gerçekleştirileceği yerin yerel çevre ve şehircilik otoriteleridir. Proje sahipleri ve yerel topluluklar arasında iletişim kurar, yerel düzeyde ÇED sürecine destek verir ve bölgesel çevresel koşullar hakkında bilgi sağlar.
 • Diğer İlgili Bakanlıklar ve Kurumlar: Projenin türüne ve konumuna bağlı olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar ve bunların ilgili kurumları sürece dahil olabilir. Bu kurumlar, projenin kendi alanlarına özgü çevresel etkilerini değerlendirir ve önerilerde bulunur.
 • Yerel Yönetimler: Belediyeler ve il özel idareleri gibi yerel yönetim birimleri, projenin yerel çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi sağlar ve yerel toplulukların görüşlerini temsil eder.
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları: Çevre koruma, mesleki standartlar ve toplumun çıkarlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları, ÇED sürecinde önemli bir rol oynar. Bu gruplar, projenin çevresel ve sosyal etkileri hakkında değerlendirmeler yapar ve kamuoyunun katılımını teşvik eder.
 • Kamuoyu ve Yerel Topluluklar: Proje bölgesinde yaşayan halk ve yerel topluluklar, projenin çevresel ve sosyal etkileri konusunda görüş ve endişelerini ifade eder. Halkın katılımı, ÇED sürecinin temel bir parçasıdır ve projenin sosyal kabul edilebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

ÇED raporu sürecinde, bu ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyonu, projenin çevresel etkilerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlar

ÇED Raporu Alma Zorunluluğu Nedir?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu alma zorunluluğu, projelerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin önceden değerlendirilmesini ve bu etkilerin yönetilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlayan yasal bir gerekliliktir. Bu zorunluluk, projelerin planlama aşamasında çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanması ve uygulanması için önemli bir adımdır. ÇED raporu alma zorunluluğunun temel özellikleri şunlardır:

 • Kapsam ve Zorunluluk: ÇED Yönetmeliği, belirli büyüklük ve türdeki projeler için ÇED raporu hazırlanmasını zorunlu kılar. Bu kapsama giren projeler genellikle, büyük ölçekli sanayi tesisleri, enerji üretim tesisleri, altyapı ve ulaşım projeleri, madencilik faaliyetleri ve belirli tarımsal faaliyetler gibi çevresel etkileri yüksek olan projelerdir. Zorunluluk, projenin çevresel etkilerinin büyüklüğüne, niteliğine ve potansiyel olarak etkilediği alanın hassasiyetine bağlı olarak değişir. Yönetmelik, projeleri çevresel etkilerine göre sınıflandırır ve hangi projelerin ÇED raporu hazırlama sürecinden geçmesi gerektiğini belirtir.
 • Süreç ve Değerlendirme: ÇED süreci, proje sahibinin başvurusu ile başlar ve bu süreç boyunca çevresel etkiler detaylı bir şekilde incelenir. Proje, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilir. Süreç, halkın ve ilgili paydaşların katılımını içerir, bu sayede projenin potansiyel etkileri üzerine geniş bir perspektiften bakılabilir ve toplumun endişeleri dikkate alınabilir.
 • Yasal Uygunluk ve Yaptırımlar: ÇED raporu alma zorunluluğu, ilgili yasalar ve yönetmelikler aracılığıyla düzenlenir. ÇED raporu olmadan projeye başlanması veya rapor gerekliliklerine uyulmaması durumunda, yasal yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar, cezai işlemler, projenin durdurulması veya iptali gibi sonuçlar doğurabilir. ÇED raporunun onaylanması, projenin çevresel uygunluk açısından onaylandığı anlamına gelir ve proje sahibine, belirlenen çevresel yönetim ve koruma önlemleri çerçevesinde projeyi uygulama izni verir.

ÇED raporu alma zorunluluğu, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında temel bir araçtır.

ÇED Raporu Süreci Ne Kadar Sürer?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu sürecinin süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında projenin ölçeği ve karmaşıklığı, çevresel değerlendirmelerin kapsamı, halkın ve diğer ilgili paydaşların katılımı ile ilgili süreçler ve potansiyel olarak gerekli olan ek çalışmalar yer alır. Genel olarak, ÇED süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Sürecin temel aşamaları ve süreleri şöyle özetlenebilir:

 • Başvuru ve İlk Değerlendirme: Proje sahibi tarafından yapılan ÇED başvurusunun alınması ve ilk değerlendirilmesi genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır. Bu aşama, projenin ÇED sürecine tabi olup olmadığının belirlenmesini içerir.
 • Scoping ve Kapsam Belirleme: Projenin çevresel etkilerini değerlendirmek için hangi alanların ve konuların ele alınacağını belirleyen scoping aşaması, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.
 • Halkın Katılımı: Halkın ve diğer paydaşların görüşlerinin toplanması, projeye ilişkin bilgilendirme toplantıları ve diğer katılımcılık faaliyetleri birkaç ay sürebilir. Bu süreç, halkın katılımının yoğunluğuna ve toplanan geri bildirimlerin analizine bağlı olarak değişebilir.
 • ÇED Raporunun Hazırlanması: Raporun hazırlanması, projenin karmaşıklığına ve çevresel etki analizlerinin kapsamına bağlı olarak birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Bu süreç, detaylı çevresel çalışmaları ve değerlendirmeleri içerir.
 • Raporun İncelemesi ve Değerlendirilmesi: Hazırlanan ÇED raporunun ilgili çevre otoriteleri tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Bu aşama, raporun tamamlanmış olması ve tüm gerekli bilgileri içermesi durumunda daha hızlı ilerleyebilir.
 • Karar Verilmesi: ÇED raporunun onaylanması veya reddedilmesine ilişkin kararın verilmesi, raporun değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra genellikle kısa bir süre içinde gerçekleşir.
Toplam süreç, belirtilen tüm adımların tamamlanması ve olası revizyonlar veya ek çalışmaların gerekmesine bağlı olarak, projenin ve değerlendirme gereksinimlerinin özelliklerine göre büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir ÇED sürecinin süresi önceden tahmin etmek zordur ve her proje için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

ÇED Raporu Olmadan Proje Yapılabilir mi?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu olmadan proje yapılması, özellikle ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gereken büyük ve çevresel etkileri önemli olan projeler için genellikle mümkün değildir. ÇED süreci, bu tür projelerin çevreye olan potansiyel etkilerini değerlendirmek, olumsuz etkileri önlemek veya azaltmak için gerekli önlemleri belirlemek ve projelerin çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde planlanıp uygulanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 • ÇED Raporunun Zorunluluğu: Yasal Gereklilik: ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için ÇED raporunun alınması yasal bir zorunluluktur. Bu, genellikle enerji üretim tesisleri, madencilik faaliyetleri, büyük ölçekli sanayi tesisleri, altyapı ve ulaşım projeleri gibi çevresel etkileri büyük projeleri içerir. Yasal Yaptırımlar: ÇED raporu gerektiren bir projeye, bu rapor alınmadan başlanması durumunda, ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket edilmiş olur. Bu, projenin durdurulması, idari para cezaları ve projenin iptaline kadar giden yasal yaptırımlara yol açabilir.
 • ÇED Süreci Olmadan Yapılabilen Projeler: ÇED Gerektirmeyen Projeler: ÇED Yönetmeliği, bazı küçük ölçekli veya çevresel etkisi düşük kabul edilen projelerin ÇED raporu alma zorunluluğundan muaf tutulabileceğini belirler. Bu tür projeler için daha basitleştirilmiş değerlendirme süreçleri veya hiçbir ÇED sürecine gerek olmayabilir. ÇED Gerekli Değildir Kararı: Proje sahipleri, projelerinin çevresel etkileri konusunda ön değerlendirme yapabilir ve ilgili çevre otoritelerinden “ÇED Gerekli Değildir” kararı alabilirler. Bu karar, projenin belirli bir çevresel değerlendirme sürecinden geçmesine gerek olmadığını gösterir.

Sonuç olarak, ÇED raporu zorunluluğu, projenin türüne, büyüklüğüne ve potansiyel çevresel etkilerine bağlıdır.

ÇED Raporu Halka Nasıl Duyurulur?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun halka duyurulması süreci, çevresel değerlendirme sürecinin şeffaflığını ve halkın katılımını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, projenin potansiyel çevresel etkileri hakkında halkı bilgilendirmeyi ve halkın görüşlerini, önerilerini ve endişelerini toplamayı amaçlar. ÇED raporunun halka duyurulması için kullanılan yöntemler arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Resmi Gazete İlanları: Projenin ÇED sürecine girdiği ve halkın görüşlerine açık olduğu, resmi gazetelerde ve ilan panolarında duyurulur.
 • Yerel Gazete İlanları: Projenin etkileyebileceği yerel toplulukları hedef almak için yerel gazetelerde duyurular yapılır.
 • İlgili Kurumların Web Siteleri: ÇED raporları ve ilgili dokümanlar, ilgili çevre ve şehircilik bakanlıkları, yerel yönetimlerin ve projeyi yürüten şirketin web sitelerinde yayınlanır.
 • Sosyal Medya Kanalları: Proje ve ÇED süreci hakkında bilgiler, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla sosyal medya kanalları üzerinden de paylaşılabilir.
 • Halkın Katılım Toplantıları: ÇED raporunun içeriği ve projenin potansiyel etkileri hakkında halkı bilgilendirmek ve onların görüşlerini almak için düzenlenir. Bu toplantılarda, proje sahipleri ve uzmanlar, projenin detaylarını anlatır ve katılımcıların sorularını yanıtlar.
 • Bilgilendirme Seansları: Projeden etkilenebilecek belirli gruplara yönelik özel bilgilendirme seansları da düzenlenebilir.
 • Bilgilendirme Materyalleri: Proje ve ÇED süreci hakkında bilgilendirici materyaller(Broşürler ve Bilgilendirme Kitapçıkları gibi), projenin etkileyebileceği bölgede halka dağıtılır.
 • Yerel Topluluk Liderleriyle İşbirliği: Yerel topluluk liderleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, projenin ve ÇED raporunun duyurulması ve halkın bilgilendirilmesi süreçlerinde yerel dinamiklerden faydalanılır.

Bu duyuru ve bilgilendirme süreçleri, ÇED raporunun ve projenin halk tarafından anlaşılmasını, çevresel değerlendirme sürecine aktif katılımın teşvik edilmesini ve halkın endişe ve önerilerinin dikkate alınmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Halkın katılımı, projelerin çevresel ve sosyal açıdan daha kabul edilebilir hale gelmesine katkıda bulunur

ÇED Raporu Hazırlığı İçin Profesyonel Yardım Almak Gerekir mi?

Cevap: EVET. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu hazırlığı, projenin çevresel etkilerinin kapsamlı ve detaylı bir şekilde incelenmesini gerektiren teknik ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi, uzmanlık ve deneyim gerektirir. Bu nedenle, ÇED raporu hazırlığı için profesyonel yardım almak sadece önerilen bir pratik değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. ÇED raporlarını hazırlayabilme yetkisine sahip olan firmalar, ilgili çevre ve şehircilik bakanlıkları tarafından verilen özel bir yeterlik belgesine sahip olmalıdır.

ÇED Raporu Hazırlığı İçin Profesyonel Yardımın Önemi:

 • Uzmanlık ve Deneyim: ÇED raporu hazırlığı, çevresel bilimler, mühendislik, sosyal bilimler ve hukuk gibi çeşitli disiplinler arasında geniş bir bilgi birikimi gerektirir. Profesyonel firmalar, bu disiplinlerde uzmanlaşmış kadrolara sahip olup, projenin tüm çevresel etkilerini doğru bir şekilde değerlendirebilirler.
 • Yasal Uygunluk: ÇED süreci, karmaşık yasal gerekliliklere tabidir. Profesyonel firmalar, mevcut yasaları, yönetmelikleri ve standartları derinlemesine anlar ve raporun tüm yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Etkinliği: ÇED raporu hazırlığı sürecinin yönetimi, deneyimsiz kişiler için zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Profesyonel yardım almak, sürecin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar, olası hataların önüne geçer ve projenin zamanında ilerlemesine katkıda bulunur.

MARE ÇEVRE Gibi Firmaların Rolü / ÇED Raporu alan firmalar

 • ÇED Yeterlik Belgesi: MARE ÇEVRE gibi firmalar, ÇED raporu hazırlama yetkisine sahip olmak için gerekli yeterlik belgesine sahiptir. Bu belge, firmanın ilgili çevre otoriteleri tarafından tanındığını ve ÇED raporlarını hazırlama konusunda gerekli standartları karşıladığını gösterir.
 • Kapsamlı Hizmet: ÇED sürecinin her aşamasında, projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinden raporun hazırlanmasına ve ilgili makamlara sunulmasına kadar uzman destek sağlarlar.
 • İletişim ve Koordinasyon: İlgili çevre otoriteleri, halkın katılımı süreçleri ve diğer paydaşlarla etkili iletişim ve koordinasyonu sağlarlar.

Sonuç olarak, ÇED raporu hazırlığı için profesyonel yardım almak, projenin çevresel etkilerinin etkili bir şekilde yönetilmesi, yasal uygunluğun sağlanması ve projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi için zorunludur.

ÇED Raporu Veren Firmalar? / ÇED Firmaları

Cevap: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu veren firmalar; çed yeterlik belgesine sahip firmalarıdır. MARE ÇEVRE’de Bu firmalar arasında yer almaktadır., ÇED süreçleri konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli sektörlerde projelere danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlardır.

ÇED Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cevap: ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurusu yapma süreci, projenin çevresel etkilerinin resmi bir değerlendirme sürecine girmesi için gereklidir ve bu süreç genellikle şu adımları içerir:

1. Ön Araştırma ve Hazırlık:

 • Projeyi ve potansiyel çevresel etkilerini anlamak için ön araştırma yapılır.
 • Gerekli belgeler ve bilgiler toplanır.
 • ÇED süreci hakkında ilgili çevre ve şehircilik bakanlığından veya yerel çevre otoritesinden bilgi alınır.

2. Başvuru Dosyasının Hazırlanması:

 • Proje tanımı, konumu, büyüklüğü ve süresi gibi temel bilgiler içerir.
 • Potansiyel çevresel etkilerin bir ön değerlendirmesini ve bu etkileri azaltmak için planlanan önlemleri kapsar.
 • Proje sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eklenir.
 • Gerekli durumlarda, proje kapsamı ve etkileri hakkında daha fazla detay sağlayan ek belgeler ve raporlar.

3. Başvurunun İlgili Kuruma Sunulması:

 • Hazırlanan başvuru dosyası, ülkenin ilgili çevre ve şehircilik bakanlığına veya yerel çevre otoritesine sunulur.
 • Başvuru, genellikle belirlenen bir format ve yönergelere uygun olarak yapılmalıdır.

4. Başvuru Ücretinin Ödenmesi:

 • Bazı ülkelerde, ÇED başvurusu yaparken bir ücret ödenmesi gerekebilir. Bu ücretin miktarı ve ödeme yöntemi, ilgili çevre otoritesi tarafından belirlenir.

5. Başvurunun Değerlendirilmesi:

 • İlgili kurum, başvuruyu inceler ve projenin ÇED sürecine tabi olup olmadığına karar verir.
 • Eğer proje ÇED sürecine tabi ise, detaylı ÇED raporunun hazırlanması talep edilir.

6. Halkın Katılımı:

 • ÇED süreci genellikle halkın ve ilgili paydaşların projeye ilişkin görüşlerini ifade edebilecekleri bir halkın katılım sürecini de içerir.

7. İzleme ve Onay:

 • ÇED raporu hazırlandıktan sonra, ilgili çevre otoritesi tarafından incelenir ve projenin çevreye olan etkilerini yönetmek ve azaltmak için uygun olduğuna karar verilirse onaylanır.
 • ÇED başvurusu yapmak, proje planlama aşamasının erken bir noktasında gerçekleştirilmelidir, böylece potansiyel çevresel etkiler proje tasarımı ve uygulamasına entegre edilebilir.
 

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Linkedin

Instagram

Facebook

Twitter

Youtube

 
 

 

Comments are closed.

WhatsApp İletişim